NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Informacije o obradi osobnih podataka

Web servis kompare.hr vrši poslovnu djelatnost putem društva Kompare online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka, OIB: 20274969543 i povezanog društva  Custodia d.o.o. Franje Čandeka 32, Rijeka, OIB: 02894831317. 

Kompare online d.o.o. za usluge vlasnik je web stranica kompare.hr te vrši  prodaju telekom usluga. Povezano društvo Custodia d.o.o. je ovlašteno  društvo za zastupanje u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju  temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. U  obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne  podatke poštujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  dana 27.04.2016. god. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih  podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka to o stavljanju izvan  snage Direktive 95/46/EZ (GDPR) te sve relevantne zakone i propise. 

Zaštita Vaših osobnih podataka od iznimne nam je važnosti, te Vas  stoga molimo da ove informacije pažljivo pročitate.

1. U koje svrhe obrađujemo Vaše osobne podatke i temeljem čega?

          a. Svrha web servisa kompare.hr

kompare.hr je web servis gdje korisnici na jednom mjestu uz minimalni  utrošak vremena, truda i bez odlaska u poslovnicu mogu usporediti ili  pronaći ponudu za osiguranje ili telekom usluge po svojoj mjeri te iste  odmah i ugovoriti. Također ćemo vas podsjetiti na istek istog. 

kompare.hr je web servis gdje korisnici mogu potražiti informativni izračun  ovlaštenih i educiranih zastupnika i ugovoriti proizvode osiguranja ili telekom  usluge te potvrdu o ugovorenom odmah dobiti u svoj sandučić elektronske  pošte, a podsjećamo i o isteku ugovora. Iznimno, u slučaju upita za nekim određenim proizvodima životnog osiguranja, kompare.hr će takve upite  proslijediti svojim partnerima koji će korisniku zatim pomoći kod ugovaranja.  Koristeći kompare.hr web servis korisnici mogu procijeniti najbolji odnos  vrijednosti i novca za odabrani proizvod ili uslugu.

           b. Obrade u marketinške svrhe 

Web servis kompare.hr obavijestit će Vas povremeno o novim i povoljnijim  ponudama za iste ili slične usluge putem svog newslettera, kojeg ćemo slati  temeljem našeg legitimnog interesa.  

Alternativno, u području osiguranja možemo vam slati newsletter u svrhu  izravne promidžbe proizvoda koje osiguratelji nude na tržištu, temeljem  njihovog legitimnog interesa, kada je takva promidžba usmjerena prema  ugovornoj strani za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Legitimni interes  osiguratelja, kao voditelja obrade osobnih podataka i njegovog posrednika,  kao izvršitelja obrade osobnih podataka predstavlja pravnu osnovu za  obradu, osim ukoliko interes i temeljna prava pojedinca na kojeg se osobni  podaci odnose ne prevladaju nad legitimnim interesom osiguratelja. 

Također, web servis kompare.hr vam može slati personalizirane ponude te  vas kontaktirati za druge usluge iz svoje ponude temeljem privole koju  prikuplja putem web-forme na svojoj web-stranici. 

             c. Obrade u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju 

Vaše osobne podatke obrađujemo i radi sklapanja ugovora o osiguranju i  za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju  ili radi podsjetnika na istek police osiguranja. Radnje prije sklapanja ugovora  uključuju provjeru Vaših zahtjeva i potreba, a sve temeljem poštivanja  propisa o distribuciji osiguranja i radi razmatranja Vaše ponude osiguranja. 

Sklapanju ugovora o osiguranju prethodi procjena određenog rizika od  kojeg se želite osigurati i s tim u vezi određivanje premije osiguranja. 

Podatke koji su potrebni za procjenu je li određeni rizik osiguratelju prihvatljiv  za osiguranje i pod kojim uvjetima, prikupljamo sukladno pravilima struke i  temeljem propisa koji reguliraju djelatnost osiguranja i ugovore o  osiguranju.

Prikupljanje osobnih podataka u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o  osiguranju uvjet je nužan za sklapanje ugovora, a zakonom je propisana  dužnost ugovaratelja osiguranja da prijavi osiguratelju, odnosno,  posredniku u osiguranju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a  koje mu nisu mogle ostati nepoznate. 

Osobne podatke obrađujemo i radi informativnih izračuna premije  osiguranja kojeg namjeravate sklopiti. 

Ako pak niste ugovorna strana u ugovoru o osiguranju već ste osoba koja  ostvaruje pravo iz ugovora o osiguranju u svojstvu korisnika osiguranja svrha  prikupljanja Vaših osobnih podataka je također ispunjenje obveze  posrednika i osiguratelja koja proizlazi ugovora o osiguranju. 

U slučajevima kada niste ugovaratelj osiguranja, ali ste osiguranik (osoba  čiji život, zdravlje ili imovina su osigurani), prikupljanje i obrada Vaših  osobnih podataka potrebna je kako bi se ugovor o osiguranju sklopio i izvršio  na zakonit način, te kako bi polica ili neka druga isprava o sklopljenom  ugovoru o osiguranju sadržavala zakonom propisane podatke. 

Pravna obveza Društva je i poštivanje propisa o distribuciji osiguranja pa je  procjena Vaših zahtjeva i potreba koja prethodi sklapanju ugovora naša  zakonska obaveza. 

Ako uskratite neki od podataka koji su nam nužni za sklapanje ili izvršenje  ugovora o osiguranju ili za ispunjenje naših pravnih obveza, naši partneri  osiguratelji neće moći ispuniti svoje ugovorne ili pravne obveze pa stoga niti  sklopiti ugovor s Vama.

            d. Obrade u svrhu sklapanja ugovora za telekom usluge  

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i u svrhu ishođenja ponude,  sklapanja i izvršavanja obveza iz ugovora za telekom usluge na Vaš zahtjev.  Obrade osobnih podatka u ovu svrhu uključuju prosljeđivanje istih  odabranom telekom operateru za provjeru dostupnosti usluge, izradu  ponude, administriranje ugovora o telekom uslugama, rješavanje prigovora 

i prisilnu naplatu dugovanja. 

2. Tko je voditelj, a tko izvršitelj obrade osobnih podataka?

Za potrebe pronalaženja najpovoljnije ponude i/ili usporedbe proizvoda  osiguranja ili telekom usluga, nuđenja drugih usluga, kao i podsjetnika na  istek ugovora voditelj obrade osobnih podataka je Kompare Online d.o.o.,  za telekom usluge, Custodia d.o.o. za usluge osiguranja. Voditelj obrade  osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i  odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili  elektronskom obliku. 

Za marketinške obrade temeljem legitimnog interesa ili privole zajednički  voditelji obrade su Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o.  

Custodia d.o.o. može provoditi marketinške aktivnosti i kao izvršitelj obrade  za osiguravajuće društvo, a temeljem legitimnog interesa osiguravajućeg  društva, a Kompare online d.o.o. kao izvršitelj obrade za telekom operatora.  

Za potrebe distribucije osiguranja (zastupanja u osiguranju) Custodia  d.o.o. je izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano  zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka, dok je voditelj obrade Vaših  osobnih podataka osiguravajuće društvo s kojim sklapate ugovor o  osiguranju. Osiguravajuće društvo, kao voditelj obrade osobnih podataka  određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za  čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.  Web servis kompare.hr putem društva za zastupanje u osiguranju ima  ugovore o zastupanju u osiguranju s više ovlaštenih osiguravajućih društava  u Republici Hrvatskoj. U svakom pojedinom slučaju, Vi ćete biti jasno  obaviješteni s kojim osiguravajućim društvom sklapate ugovor o osiguranju. 

Za potrebe posredovanja u ugovaranju telekom usluga Kompare Online  d.o.o. je izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka, kako je to propisano  zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka, dok je voditelj obrade Vaših  osobnih podataka telekom operater s kojim sklapate ugovor o telekom  usluzi. Telekom operater kao voditelj obrade osobnih podataka određuje  svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i  korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Web  servis kompare.hr ima ugovor o uvjetima prodaje telekom usluga s više  ovlaštenih telekom operatera u Republici Hrvatskoj. Vi ćete biti jasno  obaviješteni s kojim telekom operaterom sklapate ugovor o pružanju  telekom usluga.

3. Tko može biti ispitanik i koje su mu odgovornosti? 

Ispitanik je poslovno sposobna punoljetna fizička osoba koja u svrhu  dobivanja usluge od kompare.hr ostavlja svoje osobne podatke. Ukoliko  upisujete tuđe osobne podatke, smatrat ćemo da posjedujete privolu za  obradu osobnih podataka te osobe i da ste ju izvijestili o svim zakonskim  pravima i obvezama vezanim uz prosljeđivanje osobnih podataka trećim  stranama. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe uslugu, u skladu s  pozitivnim propisima Republike Hrvatske može zatražiti ovlašteni zakonski  zastupnik. Ispitanik odgovara za istinitost i potpunost podataka koje upiše  na kompare.hr i temeljem kojih se izrađuju ponude i/ili ugovori. Slijedom  navedenog, ispitanik odgovara i obvezan je naknaditi eventualne razlike u  cijeni usluga i proizvoda koje su uzrokovane netočno ili nepotpuno upisanim  osobnim i/ili tehničkim podacima.

4. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo? 

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti usluge osiguranja ili telekoma  za koju tražite ponudu ili usporedbu ponuda. Osobni podaci koje prikupljamo  su isključivo podaci prijeko potrebni da bismo Vam mi ili naši partneri  osiguratelji izradili ponudu usluge koju tražite. Ovi podaci u pravilu će  uključivati Vaše osobne podatke. 

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti ugovora o osiguranju ili telekom  usluzi kojeg sklapate ili namjeravate sklopiti. U prvom redu se radi o  podacima bez kojih se ne može sklopiti ugovor o osiguranju s Vama, a  uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke, (ime, prezime, adresa,  kontakt podaci, OIB, podatke o datumu rođenja i Vašoj identifikacijskoj  ispravi). Ostale Vaše podatke ćemo tražiti zbog ispunjenja osigurateljevih  obveza iz ugovora o osiguranju ili obveza telekom operatera iz zahtjeva za  telekom uslugom i njihovih zakonskih obveza. 

Ovisno o svrsi obrade, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo su: 

 • ime i prezime, OIB – radi obavljanja (pred)ugovornih radnji za pružanje tražene usluge; 
 • Datum rođenja – radi izračuna cijene usluge osiguranja koja se  razlikuje ovisno o dobi i unosa zahtjeva korisnika u sustav odabranog telekom operatora; 
 • E-mail adresa – za slanje dokumentacije o traženoj i/ili ugovorenoj  usluzi i radi identifikacije prilikom odjave s naših kontakata; 
 • Telefonski broj – radi dogovora o cijeni te ispitivanje zahtjeva i potreba  korisnika te za obavijesti o drugim povoljnim ponudama iz našeg  portfelja i prosljeđivanja kontakta kod ugovaranja usluge;
 • Registarska oznaka vozila – radi dohvata podataka o vozilu u svrhu  nuđenja usluge osiguranja, izračuna prijenosa vlasništva na vozilu ili  izračuna troška tehničkog pregleda vozila; 
 • Adresa prebivališta – radi provjere dostupnosti usluge i obavljanja  drugih (pred)ugovornih radnji; 
 • Mjesto prebivališta – radi provjere dostupnosti usluge; – dodatni podaci za ugovaranje telekom usluga i usluga osiguranja  prema zahtjevima telekom operatora ili osiguratelja. 

Dodatni podaci za ugovaranje telekom usluga se mogu razlikovati od  jednog telekom operatora do drugog i obuhvaćati sljedeće podatke: 

 • Broj važeće osobne/boravišne iskaznice ili putovnice korisnika – radi  popunjavanja podataka o korisniku pri unosu zahtjeva u sustav  telekom operatora; 
 • Kopija osobne iskaznice – kod ugovaranja uređaja i kada OIB korisnika ne prolazi provjeru na OIB.hr stranici; 
 • Kopija boravišne iskaznice – za ugovaranje telekom usluga od strane stranih državljana; 
 • Broj u fiksnoj mreži – za točniju provjeru dostupnosti telekom usluge te  ako se radi prijenos toga broj iz jedne u drugu mrežu fiksnu mrežu;  
 •  Broj u mobilnoj mreži – ako se radi prijenos tog broja iz jedne u drugu  mobilnu mrežu telekom operatora; 
 • Kat, adresa i mjesto instalacije usluge – radi provjere dostupnosti usluge i ugovaranja telekom usluge u fiksnoj mreži; 
 • Kopija zadnjeg plaćenog računa – u slučaju kada korisnik ne prolazi  kreditnu procjenu ili koda korisnik ostvaruje poseban popust. 

Vrlo iznimno, ukoliko korisnik ima pravo na neki povoljniji tretman ili se radi o  specifičnom podatku koji je uvjet za kupnju vrlo određene usluge osiguranja,  prikupljaju se i sljedeći podaci po zahtjevu osiguratelja:

 • Ostali podaci i javne isprave (primjerice potvrda o invaliditetu kod  kupnje police osiguranja od odgovornosti za vlasnike osobnog vozila  koji tvrde da imaju pravo na pogodnosti po toj ispravi); 
 • Podaci vezani za zdravlje i zdravstveno stanje (ukoliko je potrebno  upisati u obrazac osiguratelja); 
 • Podaci vezani uz pokretnine, odnosno nekretnine koje su predmet  osiguranja (ukoliko je potrebno unijeti u obrazac osiguratelja); – provjere identiteta i dubinske analize (vrlo iznimno ukoliko je potrebno  po uputi osiguratelja). 

Pojedini proizvodi osiguranja zahtijevaju obradu posebnih kategorija  podataka, odnosno podataka o Vašem zdravlju. Takve podatke obrađujemo  prilikom sklapanja ugovora o zdravstvenim osiguranjima, životnim  osiguranjima i osiguranjima od nesretnog slučaja.

5. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke? 

Osobne podatke u pravilu prikupljamo izravno od Vas, u pravilu Vašim  osobnim upisom na odgovarajućim obrascima na stranicama kompare.hr.  Dodatno, Vaše osobne podatke možemo prikupiti i/ili ažurirati putem  telefonskih razgovora, koji se snimaju u svrhu unapređenja usluge i dokazne  vrijednosti, te putem digitalnih poruka.  

Prilikom komunikacije Ispitanika s web servisom kompare.hr osobne  podatke prikupljamo od Vas i tijekom razgovora sa Službom za podršku i/ili  agentima u telekom odjelu ili posrednicima u osiguranju, putem pisane ili  elektroničke komunikacije s web servisom kompare.hr, komunikacijom s  kompare.hr na društvenim mrežama, odnosno bilo kojim načinom  komunikacije koji Vi preferirate. 

Smatramo da podatke dobivamo izravno od Vas i kada ih dostavljate  putem svojih punomoćnika, kao što su odvjetnici ili brokeri osiguranja. Ako  pak niste ugovorna strana ili izravni korisnik usluga u osiguranju ili telekom  usluga, podatke o Vama možemo dobiti i od ugovaratelja osiguranja ili  telekom usluge. Vaše podatke možemo prikupljati i iz javno dostupnih izvora  i isprava, od trećih osoba kao što su, državna tijela, druga osiguravajuća  društva i udruženja, procjenitelji, odvjetnici ili financijske ustanove. 

Ukoliko je neku od obrada potrebno temeljiti na Vašoj privoli, privola će se  prikupljati na našim stranicama aktivnim upisivanjem Vaših osobnih 

podataka. Ispod polja za upis podataka biti će navedena konkretna svrha  u koju se privola prikuplja. Privolu ćete uvijek moći povući, ali povlačenje  neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli, prije nego što  je ona povučena. Povlačenje privole ćete moći uvijek ostvariti slanjem maila  na szop@kompare.hr ili telefonom na +385 (0)1 555 0666.  

Vaša privola je dobrovoljno, informirano i posebno izražavanje volje kojom  putem izjave, odnosno jasne aktivne radnje (upisivanjem Vaših podataka  na označena mjesta u obrascu) dajete nedvosmisleni pristanak za obradu  Vaših osobnih podataka u određenu svrhu koja je navedena ispod obrasca.  

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo  tražiti Vašu dodatnu izričitu privolu. 

Kod obrade podataka temeljem našeg legitimnog interesa u obzir će se  uzeti razumna očekivanja pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka.  Isto će učiniti i osiguravatelji, ako obradu podataka vršimo temeljem  njihovog legitimnog interesa. Tom slučaju imate pravo na prigovor na  obradu i nakon izjavljenog prigovora Vaši podaci neće biti obrađivani.  

U svrhu praćenja, analize, održavanja, razvoja i poboljšanja funkcionalnosti  internetske stranice usmjeravanja ili oglašavanja, prilikom posjeta  internetske stranice poslužitelj automatski prikuplja sljedeće podatke: IP  adresa; URL stranice putem koje ste došli do naše internetske stranice;  osnovne parametre preglednika, operativnog sustava i uređaja; adrese  posjećene na našoj internetskoj stranici; datum i vrijeme posjeta internetske  stranice. Web servis kompare.hr u navedene svrhe koristi kolačiće na svojoj  internetskoj stranici. Kolačići su korisnički podaci koje internetski preglednik  pohranjuje na računalo ili drugi elektronički uređaj radi mogućnosti daljnje  uporabe. To su podaci koji se pohranjuju na računalo pojedinca prilikom  posjeta pojedinom internetskom mjestu i koriste se za poboljšanje  korisničkog iskustva i učinkovitosti prilikom ponovnog posjeta istoj stranici  pri čemu nije moguće identificirati određenog pojedinca. Kolačiće svaki  korisnik može sam pohraniti, ograničiti ili onemogućiti. Više o kolačićima  možete saznati u posebnoj Informaciji o obradi podataka putem kolačića  koja se nalazi na: https://kompare.hr/cookie-policy

Vaše podatke nikada nećemo prodavati ili prosljeđivati trećim  nezainteresiranim osobama. Koristiti ćemo ih isključivo kako bi ispunili neku od gore navedenih svrha obrade. Vi nam se u svakom trenutku možete  obratiti i tražiti brisanje svih Vaših osobnih podataka e-mailom  na szop@kompare.hr ili telefonom na +385 (0)1 555 0666.

6. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima? 

Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima  kompare.hr web servisa kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.  Podacima će po potrebi imati pristup pravne osobe koje osiguratelju ili  telekom operateru pružaju tehničku potporu prilikom obrade osobnih  podataka (npr. proizvođač računalnih aplikacija, pružatelj usluga razvoja,  instalacije razvoja i održavanja serverske infrastrukture te programiranja  poslovnih sistema).  

Mi ćemo osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu  sa svrhom koja je gore navedena. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe  nužno, Vašim podacima će pristup imati: osiguravajuće društvo ili telekom  operater čiju ponudu tražite ili s kojim sklapate ugovor; državna tijela u  skladu sa zakonskim obvezama osiguratelja (HANFA, Pravobranitelj za  područje osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, HAKOM, inspektor  elektroničkih komunikacija, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava,  pravosudna i druga državna tijela); druga osiguravajuća društva i  osiguravajuća društva za potrebe reosiguranja, suosiguranja ili obveza  temeljem međunarodnih ugovora i konvencija kod međunarodnih šteta;  Centar za vozila Hrvatske d.d. za potrebe provjere podataka o vozilu koje se  osigurava, tehnički konzultanti, stručnjaci, odvjetnici, medicinski vještaci,  procjenitelji, tiskare, financijske ustanove i drugi poslovni partneri. Svi osim  navedenih državnih tijela osobne podatke obrađuju isključivo prema  zajedničkim uputama kompare.hr i osiguratelja ili telekom operatera ovisno  o odabranom proizvodu ili usluzi, odnosno, odabranog osiguratelja ili  telekom operatera s kojim ste sklopili ugovor o osiguranju. Kompare.hr neće  prodavati Vaše osobne podatke trećim nezainteresiranim osobama ili ih  učiniti dostupnim njima na bilo koji drugi način. 

Naši poslovni partneri su: Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d.,  Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d.,  Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., Groupama osiguranje d.d. – Podružnica Hrvatska, Merkur osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d. Podružnica  Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje, Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za  upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Hrvatski Telekom d.d.,  Iskon telekom d.d., Telemach Hrvatska d.o.o., A1 telekom d.d., HT Produkcija  d.o.o.

7. Gdje će se moji podaci obrađivati? 

Vaši osobni podaci će biti obrađivani unutar Europske unije (EU) ili izvan EU primjenjujući sve zaštitne mehanizme za prijenos podataka izvan EU,  sukladno GDPR-u, od strane voditelja i izvršitelja obrade koji su navedeni  gore. Pritom je je njihova odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka  definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i  organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu  podataka. 

8. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke? 

Vi kao Ispitanik imate sljedeća prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka: 

 •  Pravo dobiti od kompare.hr potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji  se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju pristup  osobnim podacima i informacijama:  
  •  o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili  kategorijama primatelja podatka, o predviđenom razdoblju na  koji će osobni podaci biti pohranjeni; 
 • Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka te na dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega; 
 • Pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez  nepotrebnog odgađanja, ako:  
  • osobni podaci nisu više nužni za svrhe za koje su prikupljeni, o ispitanik povuče privolu, a ne postoji druga pravna osnova za  obradu, 
  • ispitanik uloži prigovor na obradu koja se temelji na legitimnom  interesu kompare.hr, a ne postoji jači legitimni interes za obradu, 
  •  su osobni podaci nezakonito obrađeni, 
  •  se osobni podaci moraju brisati radi ispunjavanja pravne  obveze iz primjenjivih propisa.  
 • Pravo na ograničenje obrade, ako: 
  • ispitanik osporava točnost podataka, 
  • je obrada nezakonita,  
  • kompare.hr više ne treba osobne podatke za potrebe obrade;
  • ispitanik je uložio prigovor na obradu podataka temeljem  legitimnog interesa i čeka potvrdu da li legitimni interesi kompare.hr nadilaze njegove interese. 
 • Pravo zaprimiti podatke koji se odnose na njega u strukturiranom,  uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade; 
 • Pravo uložiti prigovor na obradu podataka koji se na njega odnose  koje se temelje na javnom interesu ili legitimnom interesu voditelja  obrade, uključujući izradu profila; 
 • Pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na  automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila; 
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr;  
 • Pravo na dostupne informacije o izvoru osobnih podataka, ako se osobni  podaci ne skupljaju od njega.

  9. Pravo na prigovor nadzornom tijelu 

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom  tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, +385  (0)1 4609000, azop@azop.hr, www.azop.hr 

10. Koliko dugo čuvamo osobne podatke? 

Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje  svrhe radi koje ih obrađujemo. 

Smatramo da našu svrhu obavještavanja o ponudama, proizvodima i  uslugama te pomoć kod zaključenja ugovora o kupnji proizvoda i usluga  koje želite vršimo tijekom 5 godina od isteka sklopljenog ugovora, odnosno tijekom 3 godine od Vaše zadnje aktivnosti na našim stranicama ili kontakta  putem maila. Nakon toga podaci će se trajno i potpuno izbrisati. 

Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka  je svrha prikupljanja osobnih podataka, trajanje ugovora o osiguranju ili ugovora o telekom uslugama, zastara potraživanja propisana zakonom, odnosno točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da  određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme. 

11. Službenik za zaštitu osobnih podataka 

Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o. su sukladno relevantnim propisima imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. 

Kontakt: 

 • E-mail: szop@kompare.hr 
 • Telefon: 00385 (0)1 5550 666 
 • Adresa: Kompare Online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka, Custodia d.o.o.,  Franje Čandeka 32, Rijeka 
 • Web: web obrazac koji se nalazi na www.kompare.hr.

  12. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih  podataka? 

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija  verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.kompare.hr Ukoliko  dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

Opći uvjeti korištenja stranica kompare.hr vezano uz osobne podatke 

Korištenje internetske stranice kompare.hr zabranjeno je osobama mlađima od 18 godina. 

Ukoliko na stranicama kompare.hr ostavim osobne podatke za drugu osobu  potvrđujem da imam privolu te osobe za prosljeđivanje njezinih osobnih  podataka. 

Ukoliko zatražim ponudu i/ili sklopim ugovor o osiguranju ili o telekom  uslugama, a nisam vlasnik/osiguranik vozila, odnosno, vlasnik/korisnik  telekom priključka, ovime potvrđujem da imam ovlaštenje odnosno  suglasnost vlasnika/osiguranika vozila, odnosno, vlasnika/korisnika  priključka za ishođenje ponude, odnosno, sklapanje tog ugovora, te za  plaćanje premije osiguranja, odnosno, cijene telekom usluga kao i  suglasnost za korištenje osobnih podataka koji se odnose na  vlasnika/osiguranika vozila, odnosno vlasnika/korisnika telekom priključka  za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, odnosno, ugovora o telekom usluzi.  Na upit obvezujem se dostaviti navedenu punomoć, te u suprotnom snosim  punu odgovornost za neovlašteno sklapanje pravnog posla u ime drugog  bez ovlaštenja. Kompare.hr u obvezi je čuvati te podatke kao poslovnu tajnu. 

Potvrđujem da sam upoznat/ta sa svim relevantnim informacijama o web servisu kompare.hr, odnosno, društvima Kompare Online d.o.o. i Custodia  d.o.o. i proizvodu koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o  osiguranju, odnosno, Zakon o elektroničkim komunikacijama.

Potvrđujem da sam upoznat/ta sa svim relevantnim informacijama o web servisu kompare.hr, odnosno, društvima Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o. i proizvodu koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o osiguranju, odnosno, Zakon o elektroničkim komunikacijama.

Za dodatne informacije možete se obratiti Odjelu za podršku korisnicima na broj: 01 5550 666

Ovdje možete pročitati i ostale uvjete: uvjeti korištenjapolitika kolačića, politika zaštite i privatnosti Kompare korisnika.