Politika zaštite i privatnosti Kompare korisnika

Politika zaštite privatnosti korisnika Kompare.hr

Politikom zaštite privatnosti korisnika kompare.hr želimo na jednom mjestu i transparentno korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u kompare.hr, kao i omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt kompare.hr-a.

Politika se primjenjuje na sve usluge i proizvode koje se nude putem web servisa kompare.hr, a koje uključuju obradu osobnih podataka (npr. proizvodi osiguranja, telekom usluge, opskrba električnom energijom). Prvenstveno se odnosi na fizičke osobe koje koriste web servis kompare.hr. No, uvažavajući legitimne interese korisnika koji su pravne osobe, Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne osobe.
Politika je objavljena u obliku službenog dokumenta te će se početi primjenjivati najkasnije od 25. svibnja 2018.


Radi usklađenja s Politikom od istog datuma izmijenit će se i Opći uvjeti korištenja kompare.hr