Uvjeti korištenja

Opće informacije

Tvrtka Kompare online d.o.o. izdavač je mrežne stranice kompare.hr (dalje: kompare.hr). Pristupom i svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica, korisnik izjavljuje da je upoznat i suglasan s ovim uvjetima i pravilima korištenja te s Izjavom o privatnosti osobnih podataka. Također, svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica korisnik pristaje na korištenje u skladu s navedenim uvjetima. Sve internetske stranice unutar domene kompare.hr u ovim Uvjetima korištenja ulaze u pojam i odnose se na pojam „internetske stranice“. Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica http://kompare.hr od strane korisnika.

Kompare online d.o.o. pruža internetske usluge usporedbe i online ugovaranja usluga. Na stranicama kompare.hr korisnici mogu brzo i jednostavno usporediti cijene i usluge osiguranja, financijske, telekomunikacijske i energetske usluge te online ugovoriti osiguranje, telekomunikacije i struju. Zahvaljujući usporedbama stranice kompare.hr, korisnici mogu procijeniti najbolji odnos vrijednosti i novca za odabranu uslugu. Osnovni je cilj i svrha kompare.hr-a ušteda novca koji korisnici troše na ugovaranje osiguranja, financijskih, telekomunikacijskih i energetskih usluga. kompare.hr u području financijskih, telekomunikacijskih i energetskih usluga nije agent niti posrednik, već samo pasivno nudi informacije usporedbe takvih usluga zainteresiranim korisnicima.

Radi cjelovitosti pružanja usluga u segmentu osiguranja društvo Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju (nadalje: ovlašteni zastupnik) nudi usluge zastupanja u osiguranju putem mrežnih stranica kompare.hr. U okviru svoje djelatnosti, ovlašteni zastupnik pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima. Ovlašteni zastupnik nema pravo naplate naknade ili provizije od korisnika. Nadalje, društvo Kompare Online d.o.o. posreduje u ugovaranju telekom usluga za partnerske telekom operatere. U okviru svoje djelatnosti, Kompare Online d.o.o. pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore za telekom usluge koje korisnik zatraži u ime i za račun telekom operatera čije ovlaštenje ima.

Korisnici moraju imati želju za promjenom pružatelja usluga. Korištenjem kompare.hr svi korisnici sami odlučuju koji pružatelj usluga je idealan za njihove potrebe. kompare.hr ne sudjeluje u procjeni rizika za korisnika osim u području usluga osiguranja gdje ovlašteni zastupnik pruža sve usluge pripreme i sklapanja ugovora te ostalo u skladu sa Zakonom o osiguranjima.

Postupak kupnje police osiguranja opisan je putem kompare.hr vodiča Kako kupovati na kompare.hr , a ovdje su navedene informacije o samom procesu kupovine.

 

Odabir proizvoda

Korisnik uspoređuje ponude osiguravajućih društava za pojedine proizvode na stranicama kompare.hr. Nakon odabira opcije “zatraži ponudu” ovlašteni zastupnik dalje nastavlja process ugovaranja police osiguranja. Svi proizvodi osiguratelja ugovaraju se prema općim i posebnim uvjetima koje je odredio osiguratelj, a koji se korisniku dostavljaju i čine sastavni dio police osiguranja.

Korisnik supoređuje ponude telekom usluga na stranicama kompare.hr. Nakon odabira opcije “saznaj više/zatraži ponudu” ovlašteni zaposlenik nastavlja proces ugovaranja usluge za odabranog telekom operatera. Svi proizvodi telekom operatera ugovaraju se prema općim i posebnim uvjetima koje je odredio telekom operater, a koji se korisniku dostavljaju i čine sastavni dio ugovora o traženoj usluzi.

 

Plaćanje

Odabrana polica osiguranja će biti plaćena kreditnom karticom korištenjem WSpay sustava za online autorizaciju kreditnih kartica ili općom uplatnicom. Sve prema uvjetima koji su definirani ovim uvjetima korištenja i općim i posebnim uvjetima koje definira pojedini osiguratelj. Plaćanje polica radi se putem ovlaštenog zastupnika izravno na račun odabranog osiguratelja. Prilikom plaćanja kreditnom ili debitnom karticom korisnik će biti obaviješten tko će teretiti kreditnu ili debitnu karticu za ugovoreni iznos.

Osim navedenog moguće je odabrati i plaćanje putem opće uplatnice nakon čega će korisnik primiti potrebne podatke za uplatu. Uplata se može izvršiti putem Internet bankarstva te u poslovnicama Hrvatske pošte, FINA-e ili poslovnih banaka. O svakoj takvoj uplati korisnik mora ovlaštenom zastupniku dostaviti potvrdu o izvršenom prijenosu sredstava ili pričekati da ovlašteni zastupnik portal kompare.hr zaprimi potvrdu osiguratelja.

Prilikom ugovaranja usluga sa telekom operaterima plaćanje će korisnik izvršiti prema njihovoj uputi i ostalim uvjetima poslovanja. kompare.hr ne zaprima uplate korisnika za telekom usluge.

 

Reklamacije

Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom slobodno može kontaktirajte ovlaštenog zastupnika i odgovornu osobu na na marjeta@custodia.hr. Ovlašteni zastupnik i odgovorna osoba će reklamaciju obraditi ili po potrebi proslijediti odgovarajućem osiguravajućem društvu ili telekom operateru o čemu će obavijestiti korisnika. 

 

Dostava

Nakon što se izvrši plaćanje korisnik će primiti e-mail s potvrdom o provedenoj transakciji te o uspješno ugovorenoj polici osiguranja, odnosno, telekom usluzi sa svim potrebnim podacima kao i Uvjetima osiguranja, odnosno, uvjetima telekom usluge. U slučaju plaćanja općom uplatnicom, ova potvrda bit će dostavljena u najkraćem mogućem roku, u pravilu sljedeći radni dan. Original police osiguranja korisniku će dostaviti osiguravajuće društvo poštom na željenu adresu u najkraćem mogućem roku. Original ugovor o telekom usluzi i popratnu dokumentaciju korisniku će dostaviti telekom operater poštom na željenu adresu u najkraćem mogućem roku.

 

Izjava o sigurnosti plaćanja

WSpay sustav za online autorizaciju i naplatu kreditnih i debitnih kartica, primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka kojima se osigurava da se razmjena podataka između sustava WSPay i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

 

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica kompare.hr korisnik prihvaća komunikaciju elektronskim putem. Sukladno navedenom, korisnik prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji mu se dostavljaju elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 

Autorsko pravo/korištenje mrežne stranice

Sve informacije i sadržaj koji su objavljeni na internetskoj adresi http://kompare.hr, a posebno cijena i usporedbe usluga osiguranja, financijskih i telekomunikacijskih usluga, kao i odgovarajuće prezentacije, dizajn i software, zaštićene su autorskim pravom tvrke Kompare online d.o.o. Rijeka. kompare.hr izričito pridržava sva odgovarajuća prava. Nikakva prava u odnosu na software ili druge elemente sadržaja internetske adrese http://kompare.hr neće biti prenesena kopiranjem, korištenjem ili preuzimanjem podataka. Dolje navedeni uvjeti primjenjuju se za korištenje internetske stranice kompare.hr:

  • kompare.hr pružiti će besplatnu usporedbu predmetnih usluga za fizičke osobe;
  • kompare.hr mora dati svoju suglasnost na svako komercijalno korištenje usporedbi. Ovo se posebice odnosi na nuđenje savjetodavnih usluga koje se temelje na usporedbama s kompare.hr-a. Dozvole za komercijalno korištenje mogu se ishoditi slanjem elektroničke pošte na office@kompare.hr.hr;
  • Korisnici kompare.hr izričito se obvezuju da neće koristiti informacije dobivene na kompare.hr u bilo kojem obliku osim za izvornu svrhu. Korisnici će se suzdržati od kopiranja, objavljivanja ili bilo kakvog reproduciranja dostupnih podataka u bilo kojoj formi, uključujući i internet.
  • Poveznice na kompare.hr su izričito dopuštene, sve dok je jasno da je kompare.hr pružatelj usluga. Molimo vas da nas obavijestite ukoliko izradite poveznicu na ponudu kompare.hr-a kako bismo vas mogli obavijestiti ukoliko izmijenimo našu stranicu (office@kompare.hr.hr). kompare.hr pridržava pravo poduzimanja pravnih postupaka protiv onih koji zanemare poštivanje uvjeta autorskih prava.

 

Nema preporuke ili poticanja

Informacije objavljene na kompare.hr-u nisu preporuka ni poticanje na kupnju ili prodaju određenog proizvoda ili usluge.

 

Suglasnost korisnika

Korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način neposredno ili posredno, koristi ili je koristila usluge kompare.hr-a. Svaki korisnik ima osobno pravo korištenja stranice http://kompare.hr. Ovo pravo nije prenosivo na druge pravne ili fizičke osobe.

Prihvatom ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i izjavu o privatnosti osobnih podataka.  Prihvatom ovih Uvjeta korištenja internetske stranice kompare.hr, korsinici potvrđuju svoju suglasnost da će im kompare.hr periodično slati detaljne informacije o uslugama. Ukoliko ne žele primati daljnje informacije, korisnici imaju mogućnost obavijestiti o tome kompare.hr u bilo koje vrijeme i to elektroničkom poštom na adresu newsletter@kompare.hr

 

Suglasnost da se ugovor o osiguranju sklopi daljinskom komunikacijom

Potvrđujem da sam upoznat/a i sa relevantnim odredbama Zakona o zaštiti potrošača koji uređuju potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljenim na daljinu. U skladu s time, prihvatom ovih Uvjeta korištenja dajem suglasnost da se ugovor o osiguranju sklopi uporabom usluge na internet stranici kao sredstva daljinske komunikacije te potvrđujem da sam obaviješten/a o točnom nazivu osiguratelja kao davatelja usluge, o osnovnom obilježju te financijske usluge, o pojedinostima ugovora o osiguranju te o načinu riješavanja sporova. Potvrđujem i dajem suglasnost da osiguratelj počinje s ispunjenjem svoje obveze, tj. da pokriće nastaje prije isteka roka za jednostrani raskid.

 

Komunikacija i korištenje

Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja i Izjavom o privatnosti osobnih podataka. Korisnici su suglasni da koriste internetske stranice http://kompare.hr u skladu s moralnim i etičkim načelima te pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo kakvi materijali koji krše prava drugih ili ih ugrožavaju, materijal koji je nezakonit, uvredljiv ili ugrožavajući, vulgaran ili na bilo koji drugi način u komunikaciji nepoželjan, potiče na protupravne aktivnosti i korisnici ga ne smiju prenositi putem stranica kompare.hr. Jednako tako, sav materijal koji nema izričito pismeno odobrenje kompare.hr-a, a sadrži ponudu bilo čijih proizvoda i usluga ili sadrži oglašavanje, korisnici ne smiju prenositi putem stranica http://kompare.hr.

 

Nema garancija

kompare.hr se trudi osigurati najtočnije i najnovije informacije. Međutim, kompare.hr ne može izričito ili implicitno osigurati ili garantirati da su informacije točne, pouzdane i potpune. kompare.hr pridržava pravo izmijene bilo koje od svojih objavljenih informacija u bilo koje vrijeme, kao i da zapriječi javni pristup svim informacijama.

Korisnik je suglasan i slaže se da je korištenje internetskih stranica http://kompare.hr isključivo na njegovu odgovornost. kompare.hr kao ni jedna treća osoba povezana s istim, ne može ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka, niti može jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluge dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da kompare.hr nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenoga u potpunosti na korisniku.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. kompare.hr ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan da se ovi uvjeti odnose se na cjelokupan sadržaj http://kompare.hr.

 

Korištenje foruma za raspravu

kompare.hr nudi korisnicima mogućnost sudjelovanja u raspravama na određenu temu. Korištenje navedenih foruma za raspravu uvjetuje da svi korisnici prihvate pravila korištenja.

 

Odricanje od odgovornosti

kompare.hr ni pod kojim uvjetima nije odgovoran (ni u slučaju nepažnje) za gubitak ili štetu, koja može proizaći iz pristupa ili bilo kakvog korištenja informacija i mišljenja objavljenih na svojoj internet stranici ili linkova omogućenim sa kompare.hr na druge internetske stranice, čak ni ukoliko je kompare.hr obaviješten o mogućnostima za nastanak takve štete.

kompare.hr neće biti odgovoran za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama. Neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika. Za eventualna potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, kompare.hr neće se smatrati odgovornim.

Utvrđuje se osobna odgovornost korisnika za zaštitu povjerljivosti zaporki tamo gdje se one koriste. Korisniku je poznato da može doći do prekida pružanja internetskih usluga. Posljedice su takvih prekida izvan kontrole kompare.hr-a, zbog čega isti ne može biti odgovoran za eventualni gubitak podataka. Pristup internetskoj stranici http://kompare.hr povremeno može biti isključen, privremeno nedostupan, ili u prekidu iz razloga za koje kompare.hr nije odgovoran, s čime je korisnik suglasan.

kompare.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj koji korisnik ili neovlašteni korisnik postavi na ove internetske stranice. kompare.hr u svakom trenutku može ukloniti postavljeni sadržaj koji smatra neprikladnim. Isto tako, kompare.hr zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja sadržaja smatranog neprikladnim.

 

Promjene Uvjeta korištenja

kompare.hr zadržava pravo ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o privatnosti osobnih podataka, ukoliko to smatra potrebnim. Korisnicima se savjetuje da povremeno provjere je li došlo do eventualnih promjena. Ako korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i nakon promjene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka smatra se da prihvaća trenutno važeće Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka. Odmah nakon objave na stranicama http://kompare.hr na snagu stupaju sve izmjene ili brisanja uvjeta i pravila korištenja. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra se prihvaćanjem tih promjena.

 

Poveznice na druge internetske stranice

Internet stranica kompare.hr sadrži poveznice na druge internetske stranice. kompare.hr ni na koji način ne odgovara za te internetske stranice, kao ni za njihov sadržaj.

 

Oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje kompare.hr, kao i za sve troškove povezane s navedenim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti kompare.hr-a.

 

Salvatorna klauzula

Neštavnost neke od odredaba ovih Uvjeta koju utvrdi nadležni sud neće utjecati na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali će dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi. Neće se smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

 

Sudska ništavnost

Ništavnost neke od odredaba ovih Uvjeta koju utvrdi nadležni sud neće utjecati na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali će dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi. Neće se smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

 

Dobna granica

Korištenje internetske stranice http://kompare.hr zabranjeno je osobama mlađim od 18 godina.

 

Tvrtka

Sjedište tvrtke Kompare online d.o.o. i Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju je u Rijeci, u Republici Hrvatskoj. Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koje (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) rješava stvarno nadležan sud u Rijeci, i koji se rješavaju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Rijeci, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

U slučaju pravnog spora, mjerodavan je tekst hrvatske verzije ove stranice.

Otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na http://kompare.hr smatra se da je korisnik u cjelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja.

U Rijeci, 15. rujna 2016.