NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Predugovorna obavijest potrošaču prilikom iskazivanja interesa na internetskoj stranici kompare.hr za sklapanje ugovora o telekom uslugama

Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) Kompare Online d.o.o.(nadalje: Posrednik ili Društvo) kao posrednik prije sklapanja ugovora o telekom usluzi, obavještava ugovaratelja usluge o sljedećim podacima:
Poslovni podaci za Kompare Online d.o.o.


KOMPARE ONLINE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Petra Jurčića 4b, 51000 Rijeka
OIB: 20274969543
Član Uprave društva: Marjeta Tomulić Vehovec
Član Uprave društva: Nikša Tomulić
Temeljni kapital: 3.140.000,00 kn
/ 416.749,61 EUR uplaćen u cijelosti
Registriran na Trgovačkom sudu u Rijeci, MBS 040282750
MBS (NKD): 2856158

Poslovni račun:
IBAN HR9024020061100621809
Poslovna banka:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Podatke o društvu Kompare Online d.o.o. možete provjeriti na sudskom registru
(www.sudreg.pravosudje.hr).

Posrednik ne daje savjete o telekom usluzi koju distribuira. Posrednik stranci daje objektivne informacije u razumljivom obliku temeljem kojih stranka može donesti informiranu odluku. Posrednik za obavljene poslove posredovanja u prodaji telekom usluga ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u cijenu telekom usluge i koju plaća telekom operater.

Za obavljanje poslova posredovanja telekom usluga zaposlenik, odnosno suradnik Društva ostvaruje plaću ili naknadu temeljem ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa. Jedan dio plaće ili naknade je varijabilan i isplaćuje se kao postotak naplaćene cijene telekom usluge. Društvo Posrednika za obavljene poslove distribucije od telekom operatera može ostvarivati i drugu vrstu primitaka i/ili drugu ekonomsku korist koje su uključene u cijenu telekom usluge. Zaposlenik, odnosno suradnik ne prima nikakve dodatne naknade od ugovaratelja telekom usluge.

Posrednik u prodaji telekom usluga društvo Kompare Online d.o.o. ima sklopljene ugovore sa sljedećim telekom operaterima:

 • A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni Put 1, Zagreb
 • HP Produkcija d.o.o., Branimirova 4, Zagreb
 • Hrvatski Telekom d.d, Radnička 21, Zagreb
 • Iskon Internet d.d., Garićgradska 18, Zagreb
 • TELEMACH HRVATSKA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Marohnića 1

Uz pomoć posrednika u prodaji, telekom operateri klijentima daju mogućnost sklapanja ugovora o telekom usluzi na daljinu. Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. Glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. Svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. Maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed. Za svaki pojedini osobno odabrani proizvod potrošač će primiti informativni izračun sa ukupnom cijenom proizvoda uključujući sve poreze, pristojbe, naknade i ostale troškove.
 4. Minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji.

  Ugovor o telekom usluzi sklopiti će se temeljem općih uvjeta i ostalih predugovornih informacija telekom operatera kojeg odabere potrošač. Uvjeti za prestanak i raskid ugovora utvrđeni su uvjetima odabranog telekom operatera. Telekom operater ima pravo na odbijanje prihvata ponude ili zahtjeva, a time i sklapanja ugovora, ukoliko se prilikom izrade ponude radi sklapanja ugovora o telekom usluzi ispostavi da prijavljeni podaci ne odgovaraju stvarnim podacima, odnosno, u skladu sa predugovornom dokumentacijom za sklapanje određene telekom usluge odabranog telekom operatera. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, svaki potrošački ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije klijent može, ne navodeći za to razloge, raskinuti u roku od 14 dana od datuma sklapanja ugovora. Molimo provjerite detalje za raskid ugovora u predugovornoj dokumentaciji za sklapanje ugovora o pružanju telekom usluge Vašeg odabranog telekom operatera. Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na usluge za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora – nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Telekom operater će započeti s ispunjenjem svoje obveze tj. Uslugu će pružiti i prije isteka roka za jednostrani raskid isključivo uz izričiti pristanak ugovaratelja telekom usluge. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je na temelju tog ugovora primila od druge strane. Klijent ugovor raskida u skladu s dokumentacijom temeljem koje je ugovorena telekom usluga odabranog telekom operatera. Vrijeme trajanja ugovora o telekom usluzi navedeno je u dokumentaciji temeljem koje je ugovorena telekom usluga odabranog telekom operatera. Ugovor o telekom usluzi uobičajeno se sklapa kao ugovor s određenim rokom trajanja. Vrijeme trajanja ugovora o telekom usluzi utvrđuje se prije sklapanja ugovora o telekom usluzi i navedeno je na dokumentaciji odabranog telekom operatera. Početak obveze telekom operatera iz ugovora o telekom usluzi utvrđen je uvjetima o pružanju telekom usluge.

Cijena telekom usluge, način i trajanje plaćanja telekom usluge, visina poreza i drugih troškova i naknada utvrđene su na ponudi i/ili dokumentaciji telekom operatera. Ako je Uvjetima o pružanju telekom usluge propisana naknada za obročno plaćanje, doplatak za obročno plaćanje utvrđen je cjenikom telekom operatera te naveden na obrascu za sklapanje ugovora o telekom usluzi ili u dokumentaciji telekom operatera. Zainteresirane osobe (potrošači, fizičke i pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o telekom usluzi, korisnici telekom usluga, mogu u izvansudskom postupku rješavati sporove kao i u internom postupku rješavati pritužbe s pružateljem telekom usluge. Informacija o internom postupku rješavanja pritužbi i postupak izvansudskog rješavanja sporova objavljeni su u uvjetima pružanja odabrane telekom usluge telekom operatera.

 • Korisnik i sve zainteresirane osobe imaju pravo podnijeti prigovor Društvu kako slijedi:
 • Pisanim putem na adresu Društva: Kompare Online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka
 • Putem emaila na: pisma@kompare.hr
 • Putem web stranice www.kompare.hr na poveznicu Obrazac za pritužbe

Prigovor treba sadržavati:

 • ime i prezime te adresu podnositelja prigovora koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime te prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 • razloge prigovora i zahtjeve podnositelja prigovora, dokaze kojima se potvrđuju navodi iz prigovora kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 • datum podnošenja prigovora i potpis podnositelja pritužbe, odnosno, osobe koja ga zastupa,
 • punomoć za zastupanje, kada je prigovor podnesen po punomoćniku ili naznaku da će se punomoć naknadno dostaviti nekim drugim sredstvom dostave

Rok za podnošenje prigovora protiv odluke ili postupanja Društva je 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj prigovora primio odluku na koju podnosi prigovor, odnosno, od dana kada je saznao za razlog prigovor. Društvo je dužno odgovoriti na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora. Kada odgovor na prigovor ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz prigovora, podnositelju pritužbe treba objasniti stav Društva vezan za prigovor, a podnositelj prigovora ima pravo na:

 • o pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili podnošenje prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i podnošenje tužbe nadležnom sudu.

Svi sporovi koji proizlaze iz ugovornog odnosa ili u vezi s njim uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje Republici Hrvatskoj (Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca), odnosno, u skladu s uputama iz predugovorne dokumentacije odabranog pružatelja telekom usluge. Sve predugovorne informacije zajedno sa uvjetima pružanja usluge odabranog operatera uručuju se ugovaratelju telekom usluge prije sklapanja ugovora o telekom usluzi.

Nakon podnošenja zahtjeva za telekom uslugom, telekom operater će dostaviti potrošaču svu dokumentaciju za sklapanje ugovora na dostavljenu e-mail adresu i/ili u izvorniku na ostavljenu poštansku adresu. Kupac je dužan unijeti točnu e-mail adresu i po potrebi točnu adresu za dostavu pošte. U protivnom Društvo nije odgovorno ukoliko mu se dokumentacija za sklapanje ugovora ne dostavi. Kupac uvijek naknadno može kontaktirati Kompare Online d.o.o. ukoliko je došlo do greške prilikom upisa podataka te će mu dokumentacija biti ponovno proslijeđena.