NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Obavijest potrošačima

Obavijest potrošačima koji na temelju informacija dobijenih na kompare.hr formiraju odluku o kupnji proizvoda osiguranja

 • Kompare.hr vrši poslovnu djelatnost distribucije proizvoda osiguranja putem društva Custodia d.o.o. Franje Čandeka 32, Rijeka, OIB: 02894831317.
 • Custodia d.o.o. ​je distributer u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova pod Klasom UP/I-453-02/13-37/38.
 • Proizvodi osiguranja nude se temeljem pojedinačnih ugovora o distribuciji osiguranja s našim partnerima​:  Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., Groupama osiguranje d.d. – Podružnica Hrvatska, Merkur osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. Putem načela “passportinga”* u Republici Hrvatskoj posluje Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska. Custodia d.o.o. ne nudi proizvode svih osiguratelja prisutnih na tržištu Republike Hrvatske već samo onih s kojima imamo ugovor o distribuciji proizvoda u osiguranju.
 • Vlasnik stranice​ – Kompare online d.o.o. je jedini vlasnik društva Custodia d.o.o.
 • Održavanje stranice​ – Custodia d.o.o. i Kompare Online d.o.o., svakodnevno. Nema drugih subjekata uključenih u održavanje stranice. Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.kompare.hr. Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.
 • Pritužbe i pitanja + mehanizmi rješavanja potencijalnih prijepora:
  • Zainteresirane osobe (potrošači, fizičke i pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju, korisnici usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju, oštećenici u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvan ugovorne odgovornosti za štetu) mogu u izvansudskom postupku rješavati sporove kao i u internom postupku rješavati pritužbe sa posrednikom u osiguranju, odnosno, osigurateljem temeljem obveze društva za posrednovanje u osiguranju, odnosno, društva za osiguranje da uspostavi postupak izvansudskog rješavanja sporova i internog rješavanja pritužbi između svih zainteresiranih osoba.
  • Informacija o internom postupku rješavanja pritužbi i postupak izvansudskog rješavanja sporova objavljeni su u uvjetima osiguranja društva za osiguranje.
  • Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik iz ugovora o osiguranju i sve
   • zainteresirane osobe imaju pravo podnijeti prigovor Društvu kako slijedi:
    • Pisanim putem na adresu Društva: Custodia d.o.o., Franje Čandeka 32, Rijeka
    • Putem emaila na:​ ​pisma@kompare.hr
    • Putem web stranice ​www.kompare.hr na poveznicu https://kompare.hr/obrazac-za-prituzbe/
  • Pritužba treba sadržavati:
   • ime i prezime te adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime te prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
   • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
   • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
   • datum podnošenja pritužbe
   • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku ili naznaku da će se punomoć naknadno dostaviti nekim drugim sredstvom dostave.


Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva je 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno, od dana kada je saznao za razlog pritužbe. Društvo je dužno odgovoriti na pritužbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe.


Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe treba objasniti stav Društva vezan za pritužbu, a podnositelj pritužbe ima pravo na:
a) ​podnošenje pritužbe pravobranitelju za područje osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osigurateljnoj i reosigurateljnoj etici,
b) ​pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje,
c)​ ​podnošenje tužbe nadležnom sudu.

 • Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca).
 • U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanje spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. Nadzorno tijelo za nadzor posrednika u osiguranju je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb.
 • Osim prethodno navedenog osiguranici se mogu obratiti Pravobraniteljstvu za područje osiguranja ​koje djeluje kroz djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje sa ciljem rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba.
 • Na čelu Pravobraniteljstva za područje osiguranja je pravobranitelj osiguranja čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj odlučuje je li neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne
  osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog opće obvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje.
 • Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73 – za pravobranitelja. Pritužba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju – te mora biti potpisana. Pritužba mora pravobranitelju osiguranja biti dostavljena u roku od 6 mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja. Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje – prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje pritužbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.
 • Proizvodi osiguranja mogu se kupiti putem kompare.hr na način da potrošači upišu osnovne podatke na internet stranici te ih zatim ovlašteni posredinici u osiguranju (zaposlenici društva Custodia d.o.o.) kontaktiraju kako bi ispitali pojedine zahtjeve i potrebe i temeljem toga izrade informativni izračun i ponudu za kupnju proizvoda. Web servis kompare.hr financira se putem provizija za prodane proizvode koje plaćaju osiguratelji, ne potrošači.
 • Opseg proizvoda i usluga – Putem web servisa kompare.hr nude se oni proizvodi, odnosno, usluge osiguranja naših partnera za koje smo utvrdili da postoji potražnja potrošača da ih žele kupiti koristeći udaljena sredstva komunikacije. Primjerice, to su autoobvezno osiguranje za osobna vozila sa dodatnim pokrićima, osiguranje teretnih vozila, osiguranje motocikala itd. Partneri osiguratelji koji su uključeni u ponudu putem web servisa ne nude sve oblike osiguranja koje inače imaju u ponudi.
 • Cijena proizvoda prikazuje se na stranici za one partnere osiguratelje s kojima je tehnički integriran sustav izračuna cijene. No, cijena je informativna i svakom potrošaču se pojedinačno utvrđuju zahtjevi i potrebe prije kupnje proizvoda. Za partnere kod kojih nije prikazana cijena nemamo tehničku integraciju sustava i potrebni su nam dodatni podaci te na upit potrošača kontaktiramo odabranog partnera za pojedini izračun cijene prema osobnim zahtjevima i potrebama.
 • Sve usluge koje web servis kompare.hr nudi za korisnika su besplatne, a naknadu isključivo naplaćuje od osiguratelja.
 • Nudimo proizvode ovih osiguravajućih kuća: Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., Merkur osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
 • Posebne i povremene marketinške ponude: prema periodičnim posebnim akcijama naših partnera ili web servisa kompare.hr nudimo proizvode i usluge osiguranja koje su u svakoj pojedinoj akciji posebno objašnjeni. Primjerice, to su akcije putnog godišnjeg osiguranja ili dopunskog zdravstvenog osiguranja, akcija poklon dodatne police osiguranja uz kupnju neke osnovne itd.
 • Prikazani informativni izračuni se rangiraju samo po cijeni – od manjeg ka većem. Ostali osiguratelji, čija se cijena ne može prikazati jer nema tehničke integracije sustava, kriterij rangiranja je abecedni poredak.
 • Web servis kompare.hr ažurira se svakodnevno
 • Web servis kompare.hr ne predviđa otvaranje korisničkih računa, ponuda je dostupna svima
 • Postupak ugovaranja: ​https://kompare.hr/postupak-ugovaranja/
 • Politika obrade osobnih podataka: ​https://kompare.hr/politika-obrade-osobnih-podataka/


*​Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu su stupile odredbe zakonodavnog okvira iz područja financijskih usluga koje omogućuju pružateljima financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica EU-a da svoje usluge pružaju izravno i na području Republike Hrvatske (tzv. „passporting“). Relevantne direktive EU-a (a koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo) omogućuju da i hrvatski pružatelji usluga pod istim uvjetima posluju i u drugim državama članicama EU-a. Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis onih pružatelja usluga iz drugih država članica za koja je, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj.