Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju Custodia d.o.o.

Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju Custodia d.o.o.

 

Sukladno važećim odredbama Zakona o osiguranju (NN 30/15) Marjeta Tomulić Vehovec kao posrednik u osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju, kao i pri izmjenama i dopunama, odnosno obnavljanju ugovora, obavještava ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:

 • Ime i prezime te adresa posrednika u osiguranju (fizičke osobe) koji temeljem zaposlenja ili drugog ugovornog odnosa sa Custodia d.o.o. obavlja poslove posredovanja u osiguranju: 
  • Marjeta Tomulić Vehovec, A. Mohorovičića 11a, Rijeka, OIB: 78699682397, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO: 12962 Klasa ovlaštenja: 133-02/13-01/972
  • Dijana Baraba, Bregi 22C, Matulji, OIB:73502502373, upisana u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO: 15744 Klasa ovlaštenja: 974-14/15-05/585
  • Darko Martić, Vjenceslava Novaka 11, Rijeka, OIB: 26395880113, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO: 0383, Klasa ovlaštenja: UPI-453-06/06-2/422
  • Martina Tudor, Bujska 5a, Rijeka OIB:27943940461, upisana u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO: 13569 Klasa ovlaštenja: 133-02/14-01/67
  • Dubravka Mirić, Gornje Dubrave 14, Ogulin, OIB:00225996857, upisana u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO: 14428 Klasa ovlaštenja: 133-02/14-01/1129
  • Ivana Vlah, iz RIjeke, Grobnička cesta 26, OIB 1230754696, upisana u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 18512
  • Divković Antonela, Rijeke, Grohovo 15, upisana u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 18822
  • Matej Bezjak, iz Viškova, Vozišće 28, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO: 14545
  • Toni Babić, iz Rijeke, Ivana Ćikovića Belog 8a, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO: 18817
  • Sanjin Maškarin, iz Raba, Palit 36, OIB 17336576689, upisan u registar posrednika pod registarskim brojem ZO 0588
  • Ksenija Bilić iz Kostrene, Vrh Martinščice 30, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19215
  • Kristina Kremenović Zupčić iz Rijeke, Oktavijana Valića 12, OIB 24285440611, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 12956
  • Jadranka Bujan iz Rijeke, Antona Draženovića 2, OIB 78950024170, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19264
  • Tea Keser iz Rijeke, Drage Šćitara 3, OIB 18293558027, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19276
  • Monika Dolinar iz Rijeke, Medovićeva 15, OIB 80343552937, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19271
  • Vesna Trbić iz Rijeke, A.B. Šimića 8, OIB 93752274699, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19297
  • Kristina Vlah iz Rijeke, Plase 11, OIB 22142156348, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19298
  • Niki Keser iz Rijeke, Drage Šćitara 3, OIB 39525249386, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19275
  • Iva Kosorčić iz Rijeke, Medovićeva 5, OIB 98769772314, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19278
  • Marina Baretić Kasunić iz Rijeke, Krčka 1, OIB 39190072225, upisan u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju pod brojem ZO 19260

 

 • Registar u kojem je posrednik u osiguranju fizička osoba prijavljen i način provjere:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Miramarska 24b, 10 000 Zagreb – pisanim upitom i/ili na http://www.hanfa.hr/trziste-osiguranja/registri/ovlasteni-zastupnici/

 

 • Društvo ili obrt za posredovanje u osiguranju u kojem je posrednik u osiguranju fizička osoba u radnom ili drugom ugovornom odnosu.

Naziv Obrta ili društva Custodia d.o.o. Adresa: Andrije Mohorovičića 11a, Rijeka, OIB: 02894831317, (nadalje: Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova Klasa: UP/I-453-02/13-37/38 Ur.broj: 326-663-13-5 dobilo dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju (zastupnik u osiguranju).

 

 • Posrednik u osiguranju ne daje savjete o proizvodu osiguranja koji distribuira.

Posrednik stranci daje objektivne informacije u razumljivom obliku temeljem kojih stranka može donesti informiranu odluku.

Za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju zaposlenik, odnosno, suradnik Društva ostvaruje plaću ili naknadu temeljem ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa. Jedan dio plaće ili naknade je varijabilan i isplaćuje se kao postotak naplaćene premije osiguranja.  Zaposlenik, odnosno, suradnik ne prima nikakve dodatne naknade od ugovaratelja osiguranja.

 

 • Posrednik u osiguranju društvo Custodia d.o.o. ima sklopljene ugovore sa sljedećim društvima za osiguranje:
  • Croatia osiguranje d.d.
  • Ergo osiguranje d.d.
  • Generali osiguranje d.d.
  • Merkur osiguranje d.d.
  • Triglav osiguranje d.d.
  • Uniqa osiguranje d.d.
  • Sava osiguranje d.d.
  • Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d.
  • HOK osiguranje d.d.
  • Adriatic Slovenica d.d.
  • Euroherc osiguranje d.d.
  • Jadransko osiguranje d.d.

 

Zainteresirane osobe (potrošači, fizičke i pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju, korisnici usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju, oštećenici u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu) mogu u izvansudskom postupku rješavati sporove kao i u internom postupku rješavati pritužbe sa posrednikom u osiguranju, odnosno, osigurateljem temeljem obveze društva za posrednovanje u osiguranju, odnosno, društva za osiguranje da uspostavi postupak izvansudskog rješavanja sporova i internog rješavanja pritužbi između svih zainteresiranih osoba. Informacija o internom postupku rješavanja pritužbi i postupak izvansudskog rješavanja sporova objavljeni su u uvjetima osiguranja društva za osiguranje. Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik iz ugovora o osiguranju i sve zainteresirane osobe imaju pravo podnijeti prigovor Društvu kako slijedi:

 

Pritužba treba sadržavati:

 

 • ime i prezime te adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime te prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 • datum podnošenja pritužbe
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku ili naznaku da će se punomoć naknadno dostaviti nekim drugim sredstvom dostave

 

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva je 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno, od dana kada je saznao za razlog pritužbe. Društvo je dužno odgovoriti na pritužbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe.

 

Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe treba objasniti stav Društva vezan za pritužbu, a podnositelj pritužbe ima pravo na:

 

 • podnošenje pritužbe pravobranitelju za područje osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osigurateljnoj i reosigurateljnoj etici,
 • pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje,
 • podnošenje tužbe nadležnom sudu.

 

Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca).

U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanje spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. Nadzorno tijelo za nadzor posrednika u osiguranju je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24 B zarez 10 000 Zagreb.

Osim prethodno navedenog osiguranici se mogu obratiti Pravobraniteljstvu za područje osiguranja koje djeluje kroz djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje sa ciljem rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba.

Na čelu Pravobraniteljstva za područje osiguranja je pravobranitelj osiguranja čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj odlučuje je li neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog opće obvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje.

Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73 – za pravobranitelja. Pritužba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju – te mora biti potpisana. Pritužba mora pravobranitelju osiguranja biti dostavljena u roku od 6 mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja.

 

Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje – prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje pritužbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.

 

Društvo za osiguranje sukladno Zakonu o osiguranju ne posjeduje poslovni udio odnosno druga prava na temelju kojih može sudjelovati u pravu glasa odnosno kapitalu društva: Custodia d.o.o.

 

Informacije ugovaratelju osiguranja (Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja) iz članka 380. Zakona o osiguranju navedeni su u uvjetima osiguranja društva za osiguranje te se iste uručuju ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju.