Udruga Franak prijavila banke HNB-u

Udruga Franak prijavila je Zagrebačku banku d.d. i Splitsku banku d.d. zbog povrede odredaba članka 284. Zakona o obveznim odnosima. Prijava je podnesena državnom regulatoru HNB-u te je dostavljena na znanje Ministarstvu financija.

Prijavljene banke pokušavaju dovesti u zabludu korisnike kredita koji su ugovorili kredite prije 1. siječnja 2010. pozivajući se na članak 11.a Zakona o potrošačkom kreditiranju kod određivanja promjenjivih kamata, a za odnosne korisnike kredita vrijedi samo stavak 5. članka 11.a, kojim se ne propisuje način određivanja kamata.

Udruga Franak zahtijeva od HNB-a sprječavanje nezakonitog ponašanja banaka. Ako HNB ne reagira bit će suodgovoran za povredu zakona i štetu koju podnose potrošači.

Zahtijevi udruge Franak prema HNB-u su slijedeći:
1.  Zahtijevamo da HNB reagira i spriječi Zagrebačku banku i Splitsku banku u njihovim nastojanjima da svoju samovolju opravdaju zakonom koji ne vrijedi za veliki dio postojećih korisnika kredita. To je dovođenje u zabludu postojećih korisnika kredita, koje predstavlja povredu odredaba članka 284. Zakona o obveznim odnosima.

2.  Zahtijevamo da svojim aktom HNB zabrani korištenje CDS-a ( Kreditni rizik zemlje) i NRS-a (Nacionalna referentna stopa) u formulama za izračun PKS-a.

3. Zahtijevamo da HNB na prikladan način sankcionira pokušaj Zagrebačke banke i Splitske banke da dovedu u zabludu korisnike kredita koji su ugovorili kredite prije 1.1.2010.

4. Zahtijevamo da HNB općenito određenom regulativom sanira štetu koja se događa svim korisnicima kredita s promjenjivom kamatnom stopom koji su ugovorili da se promjenjiva kamatna stopa mijenja odlukom banke bez ugovorene formule, bez obzira na banku u kojoj je to ugovoreno. Takva ugovorna odredba je po Zakonu o obveznim odnosima ništetna unatoč tome što je ugovorena.

5. Ponovo zahtijevamo i da se prihvate naše dopune predloženih izmjena ZOKI-ja.

Ako HNB ne podrži prijedloge udruge Franak za dopune predloženih izmjena ZOKI-ja, bit će suodgovoran za sukob odredaba pojedinih zakona, i to odredaba o jednakosti činidaba propisanih člankom 269. do 272. u Zakonu o obveznim odnosima i odredaba kojima se dopušta bankama da samovoljno odrede formule za izračun PKS-a u novome predloženom članku 308.a Zakona o kreditnim institucijama. Isto tako HNB će biti suodgovoran za omogućavanje bankama da nastave svoju samovolju u određivanju promjenjivih kamatnih stopa u svim kreditima u kojima je ugovoreno da se kamata mijenja jednostranom odlukom banke.
U udruzi Franak očekuju da HNB postupi kao ovlašteni regulator na tržištu financijskih usluga te spriječi nastavak nezakonitog ponašanja banaka.

 

Usporedi osiguranja, kupi online i uštedi. Klikni!