Pravila nagradnog natječaja “5+5+5”

Nagradni natječaj nije povezan s Facebookom i nije sponzoriran, podržan ili organiziran od strane društvene mreže Facebook. Primatelj podataka, koje na raspolaganje daje sudionik nagradnog natječaja, nije Facebook, već društvo Custodia d.o.o kao povezano društvo vlasnika kompare.hr Facebook stranice. Za sadržaj nagradnog natječaja odgovoran je isključivo priređivač, a ne Facebook. Facebook ne preuzima nikakve odgovornosti u vezi s nagradnim natječajem.

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Custodia d.o.o. (A. Mohorovičića 11a, 51000 Rijeka – OIB 02894831317 ), a nagradni natječaj se odvija putem web sevisa kompare.hr

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “5+5+5”. Nagradni natječaj, na području Republike Hrvatske odvija se do 11.01.2017. Nagradni natječaj održavat će se na stranici https://kompare.hr/nagradni-natjecaj-555/.

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe branda. Namijenjen je provođenju u Republici Hrvatskoj.  Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije nužna kupnja ili uplata bilo koje vrste.

Članak 4. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina, osim djelatnika Custodia d.o.o. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na stranici https://kompare.hr/nagradni-natjecaj-555/ popuniti zadanu formu te kreativno odgovoriti na zadano pitanje.

Svaki sudionik može sudjelovati s jednom prijavom u nagradnom natječaju, odnosno jednim odgovorom. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Objavljeni dobitnici dužni su se javiti Priređivaču natječaja zbog dostave kontakt informacija. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime objavi.

Uz izjavu i pristanak dobitnika, nagrada može biti prenosiva na drugu osobu.

Članak 5. Tijek nagradnog natječaja

Cilj svih sudionika je odgovoriti na pitanja i na kraju ponuditi kreativan odgovor, točnije trik za sigurnu vožnju. Sudionik odjedanput mora odgovoriti na sva pitanja inače gubi pravo sudjelovanja.

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike natječaja te obrisati njihove komentare u sljedećim slučajevima:

 • ako sudionik prekrši ova pravila
 • ako se komentar ne pridržava teme natječaja
 • ako je komentar uvredljivog ili vulgarnog sadržaja
 • ako se autor komentara prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja
 • ako se krše tuđa autorska prava
 • ako se krši Facebookov ‘Terms of use’

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje ukupno 5 (pet) godišnjih polica obaveznog auto osiguranja i 5 (pet) godišnjih polica osiguranja troškova pravne zaštite. Nagradni fond čine isključivo police koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu. 

Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. Dobitnici su isključivo odgovorni za porezne obveze i eventualne sporedne troškove koji proizađu iz dodjele nagrada.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika nagrada obavit će zaposlenici priređivača na internet stranici kompare.hr. Od pristiglih odgovora, žiri u sastavu od tri osobe (zaposlenika)  iz Custodia d.o.o.  će odabrati: 5 dobitnika po jedne police obveznog auto osiguranja i police osiguranja troškova pravne zaštite. Kriteriji su kreativnost i originalnost. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

Izvlačenje nagrada će se održati svakog tjedna sukladno čl. 9. U izvlačenju će sudjelovati svi koji daju svoje cjelovite odgovore na nagradni natječaj  do kraja prethodnog dana prije predviđenog izvlačenja. Rezultati izvlačenja su nepromjenjivi.

Članak 9. Objava rezultata nagradnog natječaja

Odabir dobitnika nagradnog natječaja vrši se svaki tjedan (ukupno kroz 5 tjedana). Točni datumi objave pobjednika su:

 1. 1. 14.12.2016.
 2. 2. 21.12.2016.
 3. 3. 28.12.2016.
 4. 4. 04.01.2017.
 5. 5. 12.01.2017.

Sudionici će o pobjedniku biti obaviješteni putem službene (kompare.hr) Facebook stranice, a svaki dobitnik osobno putem maila i telefonski.

Članak 10. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici će nagrade preuzimati preporučenom poštom na željenoj adresi ili u odabranom poštanskom uredu uz osobnu iskaznicu kao dokaz identiteta. 

U slučaju da se obavijest o nagradi vrati pošiljatelju s napomenom da dostavu nije moguće izvršiti Priređivač će dobitnika kontaktirati elektronskim, telefonskim ili pismenim putem i obavijestiti ga o naknadnom roku za podizanje nagrada (10 dana od dana primitka obavijesti). Ukoliko nagrada ni nakon tog roka ne bude preuzeta natjecatelj gubi pravo na osvojenu nagradu.

U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način povrijedio pravila Nagradnog natječaja nagrada mu neće biti dodijeljena.

Čanak 11. Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 07.12.2016 do 11.01.2017. na stranici https://kompare.hr/nagradni-natjecaj-555/.

Članak 12. Rješavanje spora

Sva prava su pridržana. Na ova Pravila te na Nagradni natječaj primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Za sve sporove između priređivača i sudionika nagradnog natječaja “5+5+5“ bit će isključivo nadležan Općinski građanski sud u Rijeci.

Članak 13. Pravila nagradnog natječaja i tajnost i zaštita podataka

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su sa ovim Pravilima nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik nagradnog natječaja priređivaču dozvoljava prikupljanje, obradu i spremanje posredovanih osobnih podataka.Priređivač zadržava pravo upotrebe prikupljenih podataka u marketinške svrhe.Priređivač nagradnog natječaja se obvezuje da će se s prikupljenim podacima sudionika ophoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podaci koje sudionici daju koristit će se samo na način predviđen Priređivačevim Pravilima o privatnosti sa kojima su svi sudionici nagradnog natječaja suglasni.

Sudionik nagradnog natječaja može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid, prijepis, kopiranje, nadopunu, ispravak, blokiranje ili brisanje svojih osobnih podataka odnosno prekid obrade osobnih podataka u promocijske svrhe, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. 

Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, promiče ili provodi Facebook niti je isti s njime povezan. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Priređivaču, a ne Facebooku. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Nagradnog natječaja upućuju se Priređivaču, a ne Facebooku.

Članak 14. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se ukaže potreba. Priređivač natječaja nije nužan objaviti promjenu pravila. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom (i nakon) nagradnog natječaja.

Članak 15. Oslobođenje od odgovornosti

Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, njegovo društvo-majka, podružnice i s njime povezana društva, njegove oglašivačke i promotivne agencije, poslovni partneri, Facebook Inc., te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog. Priređivačevi žigovi, materijali sadržani u na internetskoj stranici, uključujući video sadržaje, fotografske i grafičke sadržaje, te sva druga robna ili uslužna imena ili slogani ili logotipi, čine intelektualno vlasništvo Priređivača, naznačenih pojedinaca ili Priređivačevih dobavljača ili davatelja licencije te ih nije dopušteno reproducirati, imitirati ili koristiti, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog dopuštenja nositelja prava.

Članak 16. Odricanje od odgovornosti

Priređivač i njegovi poslovni partneri neće odgovarati za prekide ili nedostupnost u radu mreža, servera, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetske stranice, telefonskih ili drugih veza, za dostupnost ili greške u komunikaciji ili kvarove računala, telefona ili kabelskog prijenosa ili linija ili tehničke greške, niti za kvarove računalnog hardvera ili softvera ili telefona, za tehničke greške ili poteškoće ili druge greške bilo koje vrste, kako ljudske, tako i mehaničke, elektroničke ili mrežne, niti za netočan prihvat bilo kojeg podatka vezanog za Nagradni natječaj ili neuspješan prihvat ili gubitak takvog podatka.

Priređivač i njegovi poslovni partneri neće odgovarati za bilo kakve netočne podatke, prouzročene bilo od strane korisnika intrnetske stranice, bilo od strane opreme ili nastale uslijed programiranja povezanog s ili korištenog tijekom ovog Nagradnog natječaja; te ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, kvar ili kašnjenje u radu ili prijenosu, kvar komunikacijskih linija, krađu ili uništenje ili neovlašten pristup internetskoj stranici, neovlaštene izmjene ili hakiranje internetske stranice. Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, diskvalificirati bilo koji račun/osobu za koju se utvrdi da je neovlašteno utjecala na ili je remetila odvijanje Nagradnog natječaja.

 Priređivač i njegovi poslovni partneri neće odgovarati za štetu nastalu računalu sudionika ili bilo koje druge osobe, a koja šteta je povezana s ili je nastala uslijed sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili preuzimanja ili kopiranja sadržaja s internetske stranice ili uporabe internetske stranice. Ako, iz bilo kojeg razloga, a prema slobodnoj ocjeni Priređivača, ne bude moguće odvijanje Nagradnog natječaja prema planu, zbog zaraze računalnim virusom, računalnog crva, buga, neovlaštenog mijenjanja, hakiranja, neovlaštene intervencije, prijevare, tehničke greške ili drugog uzroka koji, prema slobodnoj ocjeni Priređivača, uzrokuje greške ili utječe na provođenje, sigurnost, pravednost, poštenje ili uredno vođenje ove Nagradnog natječaja, Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, otkazati, okončati, izmijeniti ili privremeno zaustaviti Nagradni natječaj ili bilo koji njen dio te utvrditi druge dobitnike među sudionicima koji su ispunjavali uvjete prije nego je takva radnja poduzeta ili postupiti na drugačiji način koji Priređivač bude smatrao pravednim i pravičnim. Uporaba bilo kakvih naprava za automatiziranje dodavanja je zabranjena.

Rijeka, 07.12.2016.

Javni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime.

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Načini plaćanja auto osiguranja Načini plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Reklamacije i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.
Trustmark webshop
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

OBRADA PODATAKA
Upisane osobne podatke koristimo da te možemo kontaktirati, obavijestiti o ponudama i pomoći ti pronaći osiguranje ili telekom uslugu prema tvojim zahtjevima i potrebama. U svakom trenutku možeš se predomisliti i odbiti primanje naših e-mail poruka klikom na opciju “odjava” na kraju svake naše poruke ili popunjavanjem obrasca ili slanjem poruke na szop@kompare.hr. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka

GOOGLE CAPTCHA ZAŠTITA
Stranica kompare.hr zaštićena je Google Captcha sustavom, a više o tome možeš pročitati kroz politiku privatnosti i uvjete korištenja.

Odjavi se s newslettera

Newsletter šaljemo našim korisnicima temeljem legitimnog interesa. Upiši svoju e-mail adresu ako ne želiš primati newsletter. Sve o obradi podataka pronađi u Informacije o obradi osobnih podataka

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber