Neovisnost

 

kompare.hr je neovisan portal koji odgovara isključivo interesu potrošača i korisnika.

Usporedbe na kompare.hr uvijek su online i dostupne svima, sveobuhvatne su i uzimaju u obzir sve relevantne pružatelje usluga na tržištu. U usporedbama su prikazane originalne cijene proizvoda i usluga svih pružatelja usluga. U usporedbama su prikazane sve naknade bez ikakvih skrivenih troškova.

U dijelu gdje se uspoređuju usluge osiguratelja, kompare.hr je radi cjelovitosti usluge osnovao društvo Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju putem kojega pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima.

kompare.hr korisnicima garantira neutralnost i neovisnost svih podataka i usporedbi.

Svoju neovisnost kompare.hr temelji na sljedećim činjenicama:

  • neovisni smo o državnim institucijama i politički neutralni
  • rezultati usporedbi prikazuju se prema objektivnim kriterijima kao što je, primjerice, cijena
  • predstavljamo interese potrošača i korisnika te im nudimo neovisne preporuke najbolje za njihove slučajeve
  • javno objavljujemo i ukazujemo na nepovoljne cijene, naknade, uvjete i odredbe poslovanja pružatelja usluga